Algemene voorwaarden

Welkom!

Wij stellen het erg op prijs, dat je jezelf als leerling (of door je ouder(s)/voogd) bij Dansstudio Flow in gaat schrijven.

Om alles prettig te laten verlopen en onze regels omtrent je inschrijving zo helder mogelijk voor je te maken, hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.

Als je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen hebt, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Je kunt hiervoor per mail contact met ons opnemen.

Graag tot ziens op onze dansschool!

Dansstudio Flow

Inschrijving

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een gratis proefles. Hierna mag de cursist de cursus voortzetten d.m.v. een schriftelijke inschrijving.

De inschrijving als (nieuw) lid dient te gebeuren door invullen van het aanmeldingsformulier deze kunt u ontvangen via de mail.

Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Na inschrijving verplicht je je tot de betaling van het verschuldigde lesgeld (zoals vermeld onder kop tarieven op de website van Dansstudio Flow).

Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/ voogd niet inschrijven.

Ouder(s) / voogd die een overeenkomst voor minderjarige(n) aangaan, zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene, inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist of diens ouder(s) / voogd zich akkoord met deze  voorwaarden.

Inschrijving is tussentijds ook mogelijk, dit na contact met Dansstudio Flow. Het lesgeld wordt dan naar rato berekend.

Reguliere lessen

Het cursusjaar van Dansstudio Flow bestaat gemiddeld uit 36 lesweken. De feitelijke lengte is mede afhankelijk van de indeling en duur van het schooljaar in het basisonderwijs, en de beschikbaarheid in Het Joffershof.

De kledingvoorschriften dienen te gehanteerd te worden, deze kunt u vinden op de website: www.dansstudioflow.nl onder het desbetreffende lesaanbod.

Er mogen wegens veiligheidsredenen geen sieraden gedragen worden en haren dienen vast te zitten.

De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname.

De samenstelling van de groepen wordt door Dansstudio Flow ingedeeld, en is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden. Deze kan tussentijds wijzigen als Dansstudio Flow daartoe aanleiding ziet. Hierover beslist Dansstudio Flow zelf.

Dansstudio Flow heeft het recht om de cursus door een andere docent binnen hetzelfde vakgebied en deskundigheid te laten uitvoeren. Dansstudio Flow stelt hiervan de cursisten tijdig schriftelijk op de hoogte. Cursisten die om deze reden afzien van verdere deelname hebben geen recht op restitutie.

Bij uitval van de docent zal Dansstudio Flow trachten de docent te vervangen.

Het is niet toegestaan om tijdens de reguliere lessen te blijven kijken, we verwijzen u hiervoor naar onze kijklessen.

Bij adreswijziging dient Dansstudio Flow hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

De cursist dient fysieke of andere beperkingen van medische aard te melden bij inschrijving.

Zorg dat als je uw kind op komt halen dat u op tijd bent. De danslessen van Dansstudio Flow gaan achter elkaar door. Zodra de les voorbij is en je uit de danszaal stapt is Dansstudio Flow niet meer aansprakelijk en verantwoordelijk.

De huisregels dienen te gehanteerd te worden.

Fit Dance lessen

Een reeks van de Fit Dance lessen betreft 10 danslessen.

De 1ste reeks start op 22 augustus 2019.

De 2de reeks start op 4 november 2019.

De 3de reeks start op 27 januari 2020.

De 4de reeks start op 20 april 2020.

De kledingvoorschriften dienen te gehanteerd te worden, deze kunt u vinden op de website: www.dansstudioflow.nl onder het desbetreffende lesaanbod.

Er mogen wegens veiligheidsredenen geen sieraden gedragen worden en haren dienen vast te zitten.

De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname.

Afwezigheid tijdens de danslessen ontheft je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld. Tevens vallen de gemiste danslessen niet in te halen op een ander moment.

De samenstelling van de groepen wordt door Dansstudio Flow ingedeeld, en is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden. Deze kan tussentijds wijzigen als Dansstudio Flow daartoe aanleiding ziet. Hierover beslist Dansstudio Flow zelf.

Dansstudio Flow heeft het recht om de cursus door een andere docent binnen hetzelfde vakgebied en deskundigheid te laten uitvoeren. Dansstudio Flow stelt hiervan de cursisten tijdig schriftelijk op de hoogte. Cursisten die om deze reden afzien van verdere deelname hebben geen recht op restitutie.

Bij uitval van de docent zal Dansstudio Flow trachten de docent te vervangen.

Bij adreswijziging dient Dansstudio Flow hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

De cursist dient fysieke of andere beperkingen van medische aard te melden bij inschrijving.

De huisregels dienen te gehanteerd te worden.

Cursusgeld

Voor de actuele cursusprijs kunt u kijken op de website: www.dansstudioflow.nl onder het kopje tarieven.

De betreffende reguliere cursus betaal je voor 31 augustus, als je in 2 termijnen betaald, betaal je het resterende bedrag voor 31 januari.

De betreffende Fit dance cursus betaal je voor je deelname aan de cursus. Het cursusgeld dient in 1 termijn te worden betaald.

Bij minder dan 34 reguliere danslessen per heel cursusjaar, heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld naar rato van het aantal vervallen lessen.

Bij minder dan 9 Fit Dance lessen per cursus reeks, heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld naar rato van het aantal vervallen lessen.

Als er op de cursist zijn lesdag een dansvoorstelling waar hij / zij aan mee doet wordt gegeven dan telt deze dag mee bij de lesdagen voor het cursus jaar. Bijvoorbeeld 33 reguliere lessen en 1 dansvoorstelling is samen 34 danslessen. Dus dan heeft de cursist geen recht op terugbetaling.

Dansstudio Flow behoud zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te indexeren.

Afwezigheid tijdens de danslessen ontheft je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.

Bij tussentijdse opzegging is restitutie van lesgeld van niet mogelijk.

Bij niet tijdig betaling moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald.

Door niet tijdig te betalen kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging in te halen.

Uitschrijving

Voor het einde van elk cursusjaar wordt één maand van te voren via een email gevraagd of u in het nieuwe cursusjaar door wilt gaan met de lessen. Is dat niet het geval dan dient u zich per email uit te schrijven.

Opzegging voor de reguliere lessen dient voor 1 juni gedaan te worden, daarna wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengt en bent u verplicht het lesgeld te betalen.

Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap geldt niet als officiële opzegging. Zonder bevestiging is het lidmaatschap niet beëindigd.

Rechten van Dansstudio Flow

Dansstudio Flow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, schade, ongeval of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen of activiteiten van Dansstudio Flow.

Bij inschrijving gaan de cursist en de cursusgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden.

Dansstudio Flow mag foto’s, beeld- en geluidsopnamen etc. van activiteiten, cursussen en cursisten van Dansstudio Flow gebruiken voor publicatie en PR-doeleinden zonder de betreffende persoon of diens ouder(s)/voogd hiervan op de hoogte te stellen.

Het auteursrecht op de door medewerkers van Dansstudio Flow gemaakte foto’s, beeld- en geluidsopnames van activiteiten en deelnemers is het eigendom van Dansstudio Flow.

De choreografieën die binnen Dansstudio Flow worden gegeven zijn eigendom van Dansstudio Flow. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wilt u toch een keer gebruik maken van een choreografie, dan kunt u hiervoor toestemming vragen bij de docent.

Dansstudio Flow kan besluiten de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij het niet tijdig betalen van het lesgeld of wangedrag.

Dansstudio Flow behoudt zich het recht voor om lestijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

Dansstudio Flow behoudt het recht voor om  tot wijziging van informatie in brochures en op de website over te gaan.

Dansstudio Flow is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze Algemene Voorwaarden en Huisregels te wijzigen en/of aan te vullen.

Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarde nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven